Encyclopedia of Fantasy (1997)
Soyka, Otto

(1882-1955) Austrian writer. > Austria.

Otto Soyka

links