Encyclopedia of Fantasy (1997)
Skeleton Crew

See Magazines.