Encyclopedia of Fantasy (1997)
Pollack, Frederick

US writer (1946-    ). > Posthumous Fantasy.

Frederick Pollack

links