Encyclopedia of Fantasy (1997)
Krasiński, Zygmunt

(1812-1859) Polish dramatist. > Opera; Poland.

Zygmunt KrasiŃski

links