Encyclopedia of Fantasy (1997)
Kashchei

> Koshchei.