Encyclopedia of Fantasy (1997)
"Fritz"

Pseudonym of Frank Frazetta.

Frank Frazetta

links