Encyclopedia of Fantasy (1997)
Freya/Freyja

> Goddess.