Encyclopedia of Fantasy (1997)
Dystopias

See Utopias.

links