Encyclopedia of Fantasy (1997)
Cacotopias

Synonym for dystopias. > Utopias.