Encyclopedia of Fantasy (1997)
Breitmann, Hans

> Charles Godfrey Leland.