Encyclopedia of Fantasy (1997)
Ashtoreth

> Goddess.