Zhang Ran
Alphabetical Checklist

    7 titles
  • Huanxiangqu: Feihongse Jidong ["Fantasia: The Crimson Column"] (Beijing: 17k Xiaoshuo Wang, 2012) [exp vt of Yibei Panzhe Saigelaisi zhi Ming above, part 3: Star Throne: binding unknown/]
  • Jiaoxiangqu: Yongheng de Xingguang ["Symphony: The Starlight Eternal"] (Beijing: 17k Xiaoshuo Wang, 2012) [exp vt of Yibei Panzhe Saigelaisi zhi Ming above, part 4: Star Throne: binding unknown/]
  • Moshi de Baoshao Jiangshi Wang ["The End of the Comedy Zombie King"] (Beijing: 17k Xiaoshuo Wang, 2012) [online: na/]
  • Qifeng zhi Cheng ["The Windy City"] (Chengdu: Sichuan Science and Technology Press, 2015) [coll of linked stories: English title Where the Wind Starts forms part of cover decoration: pb/]
  • Xuqu: Luanshi de Liming ["Overture: The Dawn of Chaos"] (Beijing: 17k Xiaoshuo Wang, 2012) [exp vt of Yibei Panzhe Saigelaisi zhi Ming above, part 1: Star Throne: binding unknown/]
  • Yibei Panzhe Saigelaisi zhi Ming ["The Name of the Former Traitor Saigelaisi"] (Beijing: 17k Xiaoshuo Wang, 2012) [online: na/]
  • Zoumingqu: Xiangnan zhi Jifeng ["Sonata: A Storm to the South"] (Beijing: 17k Xiaoshuo Wang, 2012) [exp vt of Yibei Panzhe Saigelaisi zhi Ming above, part 2: Star Throne: binding unknown/]