Wang Dulu
Chronological Checklist

Series – Crane-Iron

    6 titles
  • He Jing Kunlun ["Crane Frightens Kunlun"] (Qingdao: Qingdao Baoshe, 1941) [Crane-Iron: binding unknown/]
  • Baojian Jinchai ["Precious Sword, Golden Hairpin"] (Qingdao: Qingdao Baoshe, 1941) [Crane-Iron: binding unknown/]
  • Jianqi Zhuguang ["Sword Force, Pearl Shine"] (Qingdao: Qingdao Baoshe, 1941) [Crane-Iron: binding unknown/]
  • Wohu Canglong ["Crouching Tiger, Hidden Dragon"] (Qingdao: Qingdao Baoshe, 1948) [Crane-Iron: binding unknown/]
  • Tieqi Yinping ["Iron Knight, Silver Vase"] (Shanghai: Lili Chubanshe, 1948) [Crane-Iron: binding unknown/]
  • Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (London: Little, Brown, 2016) [adaptation by Justin Hill of the above, through the screenplay by John Fusco: pb/]