Ōshima Yumiko
Chronological Checklist

    2 titles
  • Joker e ["To the Joker"] (Tokyo: Flower Comics, 1973)
  • Wata no Kuniboshi ["Star of Cottonland"] (Tokyo: Hana to Yume Comics, 1979-1988)