Ni Kuang
Chronological Checklist

  9 titles
 • Lao Mao ["Old Cat"] (Taipei: Yuan Jing Chubanshe, 1981)
 • Zhili Ren ["The Fragmented"] (Taipei: Yuan Jing Chubanshe, 1981)
 • Yi Bao ["An Odd Treasure"] (Taipei: Yuan Jing Chubanshe, 1981)
 • Zuanshi Hua ["Diamond Flower"] (Hong Kong: Ming Chuang Chubanshe, 1990)
 • Lanxue'ren ["The Blue-Blooded People"] (Hong Kong: Ming Chuang Chubanshe, 1990)
 • Dixin Honglu ["Furnace at the Earth's Core"] (Hong Kong: Ming Chuang Chubanshe, 1990)
 • Fengyun ["The Swarm"] (Hong Kong: Ming Chuang Chubanshe, 1990)
 • Hongyue Liang ["Red Moon Shines"] (Hong Kong: Ming Chuang Chubanshe, 1990)
 • Xiaoshi ["The Disappeared"] (Hong Kong: Ming Chuang Chubanshe, 1990)