Ma Boyong
Alphabetical Checklist

    7 titles
  • Bi Zhong Sui Lu ["Record of a Mound of Pens"] (Chongqing: Chongqing Chubanshe, 2009) [binding unknown/]
  • Chudian de Diguo ["The Empire of Electric Shocks"] (Hangzhou: Zhejiang Daxue Chubanshe, 2012) with Yan Naichuan [nonfiction: pb/]
  • Diguo Zuihou de Rongyao ["Last Glory of the Empire"] (Taiyuan: Shanxi Renmin Chubanshe, 2012) [pb/]
  • Feng Qi Longxi ["The Wind From Longxi"] (Taiyuan: Shaanxi Renmin Chubanshe, 2011) [binding unknown/]
  • Sanguo Jimi ["Three Kingdoms Confidential"] (Nanjing: Jiangsu Renmin Chubanshe, 2012) [in two volumes: binding unknown/]
  • Ta Si Zai QQ Shang ["She Died on the QQ Network"] (Hefei: Anhui Wenyi Chubanshe, 2006) [pb/]
  • Yinshang Jiandui Maya Zhengfu Shi ["A History of the Conquest of the Maya by the Shang Fleet"] (Nanchang: Ershiyi Shiji Chubanshe, 2007) [pb/]