Kikuchi Hideyuki
Alphabetical Checklist

Series – Western Bugeichō

    3 titles
  • Arizona Kenjūfū ["Arizona Sword-Gun Style"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1987) [Western Bugeicho: pb/Akinori Yamada]
  • I-seibu no Kenshi ["Swordsman of the Other West"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1986) [Western Bugeicho: pb/Akinori Yamada]
  • Muhō-gai Kettō-den ["Lawless Street Duel"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1988) [Western Bugeicho: pb/Akinori Yamada]