Itō Norio
Alphabetical Checklist

    5 titles
  • Sekai no SF Bungaku: Sōkaisetsu ["A General Survey of World SF Literature"] (Tokyo: Jiyū Kokumin-sha, 1984)
  • SF Kyōshitsu ["SF Classroom"] (Tokyo: Popular-sha, 1971) with Yasutaka Tsutsui and Aritsune {TOYOTA}
  • Spaceman: SF Collection (Tokyo: Shinchōsha, 1985) with Hisashi Asakura
  • Starship: SF Collection (Tokyo: Shinchōsha, 1985) with Hisashi Asakura
  • Time Traveller: SF Collection (Tokyo: Shinchōsha, 1985) with Hisashi Asakura