Han Song
Alphabetical Checklist

  9 titles
 • Ditie ["Subway"] (Shanghai: Shanghai Renmin Chubanshe, 2010)
 • Gui de Xianchang Diaocha ["Haunted Site Investigations"] (Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe, 2002)
 • Hongse Haiyang ["Red Ocean"] (Shanghai: Shanghai Kexue Puji Zhiban: 2004)
 • Huoxing Zhaoyao Meiguo: 2066-nian zhi Xixing Manji ["Mars Shines on America: An Account of a Westward Journey in the Year 2066"] (Shanghai: Shanghai Renmin Chubanshe, 2012)
 • Rang Women Yiqi Xunzhao Waixingren ["Let Us Look For Aliens Together"] (Chengdu: Sichuan Shaonian Ertong Chubanshe, 2011)
 • Renzaoren ["Artificial Humans" vt "Can We Clone Humans?"] (Beijing: Zhongguo Renshi Chubanshe, 1997)
 • Shamao Guchuan ["The Ancient Ship of the Desert"] (Beijing: Haitian Chubanshe, 2002)
 • Xiangxiang Li Xuanyan ["A Declaration of the Power of the Imagination"] (Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe, 1999)
 • Yuzhou Mubei ["Gravestone of the Universe"] (Beijing: Xinhua Chubanshe, 1998)