Chi Shuchang
Chronological Checklist

    4 titles
  • Diannao ["Computer"] (Xi'an: Renmin Meishu Chubanshe, 1958) [chap: pb/]
  • Gediao Bizi de Daxiang ["Elephants with Their Trunks Removed"] (Shanghai: Zhongguo Shaonian Ertong Chubanshe, 1958) with Ye Shishan [chap: pb/]
  • Dajing Muchang ["Whale Farm"] (Shanghai: Zhongguo Shaonian Ertong Chubanshe, 1979) [coll: pb/]
  • Zai Nali Guodong ["Where Do You Winter?"] (Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe, 1980) [chap: pb/]