Chi Shuchang
Alphabetical Checklist

    4 titles
  • Dajing Muchang ["Whale Farm"] (Shanghai: Zhongguo Shaonian Ertong Chubanshe, 1979)
  • Diannao ["Computer"] (Xi'an: Renmin Meishu Chubanshe, 1958)
  • Gediao Bizi de Daxiang ["Elephants with Their Trunks Removed"] (Shanghai: Zhongguo Shaonian Ertong Chubanshe, 1958) with Ye Shishan
  • Zai Nali Guodong ["Where Do You Winter?"] (Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe, 1980)