Amosov, N
Alphabetical Checklist

    2 titles
  • Notes from the Future (New York: Simon and Schuster, 1970)
  • Zapiski iz budushchego (Moscow: Znanie, 1967)